News and Events

Toelichting op de jaarrekening 2021 van Specs Compound Handling B.V.

Introductie
Specs Compound Handling B.V., hierna te noemen ‘Specs’, is de holding en tevens werkmaatschappij voor de activiteiten van de Specs groep. Het hoofdkantoor van Specs is gevestigd in Zoetermeer. Specs Inc., gevestigd in de Verenigde Staten is een dochteronderneming en houdt zich bezig met de operationele activiteiten van de Specs groep in de Verenigde Staten van Amerika.
Specs is gespecialiseerd in compound handling en management. Compounds zijn chemische of biologische stoffen waarmee farmaceutische en biotech bedrijven medicijnen ontwikkelen en produceren. Specs richt zich uitsluitend op compounds waarmee R&D activiteiten worden ondernomen voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, niet op bulk compounds voor de uiteindelijke productie van medicijnen. Specs is gespecialiseerd in het sourcen, de handling, het beoordelen op kwaliteit en het opslaan onder geconditioneerde omstandigheden en distribueren van compounds in droge (poederachtige) vorm.


Specs heeft voor deze compound handling activiteiten langlopende samenwerkingsovereenkomsten (5 tot 10 jaar) met een substantieel aantal grote farmaceutische ondernemingen. Voor deze ondernemingen is Specs een belangrijke partner. Voorbeelden van bedrijven die klant zijn van Specs zijn bijvoorbeeld AstraZeneca, Merck & Co., Johnson & Johnson, Hoffman La Roche, Boehringer Ingelheim, Galapagos, Eli Lilly, etc.

Daarnaast heeft Specs, gedeeltelijk via haar dochteronderneming Specs LD, partnerschappen met ondernemingen of instellingen die de ambitie hebben om een nieuw medicijn te ontwikkelen. De ziektebeelden van deze Lead Development projecten variëren van oncologie, alternatieven voor antibiotica, de ziekte van Alzheimer tot nieraandoeningen. Het is voor deze projecten de bedoeling om tijdig een partner (waarschijnlijk een grote farmaceutische onderneming) te vinden voor de kostbare klinische fases.

Resultaten 2021
In het boekjaar 2021 heeft Specs een omzet van EUR 4,4 miljoen gerealiseerd, een afname van 6,3% ten opzichte van 2020. De EBITDA is vrijwel gelijk gebleven van EUR 0,96 miljoen in 2020 tot EUR 0,97 miljoen in 2021. Uiteindelijk bedroeg het nettoresultaat EUR 0,57 miljoen (EUR 0,54 miljoen in 2020) een stijging van 4,9%. Op de jaarvergadering is het voorstel aangenomen om per aandeel/certificaat EUR 0,14 dividend uit te keren. De pay-out ratio ligt derhalve op 41,8% en daarmee boven het in de prospectus beschreven (hoofdstuk 5.6) beleid van minimaal 40%.

De resultaten van het jaar 2021 werden beïnvloed door een aantal factoren. Allereerst had de COVID-19 pandemie zijn invloed op de omzetontwikkeling. Er werden nauwelijks internationale conferenties georganiseerd en de conferenties die wel doorgingen werden slecht bezocht. Deze conferenties zijn erg belangrijk in het verkrijgen van nieuwe eenmalige opdrachten. Tevens werd nettoresultaat beïnvloedt door de eenmalige kosten van de introductie (EUR 0,15 miljoen) op het digitale handelsplatform NPEX. Sinds 29 juni 2021 is Specs genoteerd op NPEX. Tegenover deze kosten stonden enkele besparingen in de operationele kosten, met name de personeelskosten vielen lager uit (EUR 0,18 miljoen). Als laatste willen wij een valutaeffect van de euro/dollar benoemen dat positief heeft bijgedragen (EUR 0,065 miljoen) aan de stijging van het nettoresultaat.

Een belangrijke mijlpaal in het afgelopen jaar was de succesvolle introductie van Specs op de NPEX. Hiermee werd EUR 2,6 miljoen nieuw geld opgehaald, waarmee wij kunnen investering in nieuwe activiteiten zoals destijds beschreven in het prospectus. In 2021 zijn de eerste stappen hiervoor gemaakt en zullen wij verder mee doorgaan in het komende jaar. Graag willen wij de opdracht van het Biomedical Research Instituut van de US Army (WRAIR) benoemen die als eerste klant gebruik gaat maken van onze nieuwe Shared Facility in de VS, waarin wij momenteel in investeren.

Per ultimo 2020 stond er nog voor EUR 0,355 miljoen aan bank- en aandeelhoudersleningen op de balans. Deze zijn in het eerste kwartaal van 2021 afgelost. Mede door de opbrengsten van de uitgifte van de certificaten van aandelen zijn de balansratio’s sterk gestegen in het afgelopen jaar. De solvabiliteit bedroeg aan het einde van het boekjaar 71,9%. Er was per einde boekjaar een liquiditeit aanwezig van EUR 3,54 miljoen. De netto kasstroom over het boekjaar 2021 bedroeg EUR 2,14 miljoen.

Inmiddels is het boekjaar 2022 al weer enkele maanden onderweg. Gezien de reeds gerealiseerde opdrachten tot nu toe, het vaste werk uit de lopende meerjarige contracten en de gesprekken met onze klanten over nieuwe (eenmalige) opdrachten, zijn wij positief gestemd voor het huidige boekjaar en gaan wij er vanuit dat onze gestelde doelen zijn te halen.

Organisatie
Specs heeft vestigingen in Zoetermeer en Delft in Nederland en in Cumberland, MD, in de Verenigde Staten van Amerika. Er werkten per einde boekjaar 2021 33 mensen bij de verschillende vestigingen van Specs.

Nieuwe activiteiten
Specs heeft de ambitie om het aantal klanten voor de bestaande activiteiten op het gebied van compounds in poedervorm verder te laten groeien. De groei van de laatste jaren is op die manier tot stand gekomen en er zijn nog veel mogelijkheden om deze groei voort te zetten met name door de vele kleinere organisaties die hun collecties in de Shared Facility kunnen opslaan.

Daarnaast heeft Specs de ambitie om vergelijkbare diensten te ontwikkelen, maar dan op het gebied van compounds opgelost in een oplosmiddel (dus compounds in een ‘natte’ vorm) en op het gebied van ‘building blocks’. Building blocks zijn de bouwstenen waarmee uiteindelijk een nieuw medicijn wordt opgebouwd.

Deze ambitie komt voort uit het feit dat veel van de kennis voor deze nieuwe activiteiten reeds beschikbaar is en ook vanwege de kans om deze nieuwe diensten ook aan de bestaande klanten aan te kunnen bieden. Maar het betekent wel dat er nieuwe kennis moet worden verworven en relatief aanzienlijke investeringen in soft- en hardware gedaan moeten worden (vandaar de emissie van aandelen). Er zal de komende 3 jaar EUR 3 miljoen moeten worden geïnvesteerd om deze nieuwe activiteiten te realiseren. De eerste omzet van deze nieuwe activiteiten wordt verwacht in 2023. Voor de financiering van deze investeringen heeft Specs sinds juni 2021 een notering op de NPEX-effectenbeurs van certificaten van aandelen. Met deze opbrengst van de emissie heeft Specs voldoende financiële middelen om de voorziene investeringen te financieren.

Inmiddels is er een start gemaakt met de bovengenoemde investeringen
 
Zoetermeer, 16 mei 2022

Johan Tijhuis     Arie Speksnijder
CEO                    CFO

published on: 16-May-22